صفحه اصلي  |  تیزر های تبلیغاتی  | گزارش آگهی  |  سي دي كاتالوگ  | موزيك ويدئو  |  تجهيزات  |  درباره ما   | تماس با ما
کانون تبليغات و آگهی فرافيلم  

دستورالعمل‌اجرايي‌تبليغات‌شهري‌- محيطي‌

«مصوب‌جلسه‌پانزدهم‌كميته‌مركزي‌سازمان‌هاي‌تبليغاتي‌كشور»
كميته‌مركزي‌سازمان‌هاي‌تبليغاتي‌كشور در جلسه‌مورخ‌11/2/1379 خود بنا به‌پيشنهاد شماره‌2100/26 مورخ‌2/12/1378 اداره‌كل‌تبليغات‌وزارت‌فرهنگ‌و ارشاد اسلامي‌و با استناد به‌ماده‌10 و 17 آيين‌نامه‌تأسيس‌و نظارت‌بر نحوه‌كار و فعاليت‌كانون‌هاي‌آگهي‌و تبليغاتي‌مصوب‌مورخ‌27/12/1358 شوراي‌انقلاب‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌دستورالعمل‌اجرايي‌آن‌را در 12 ماده‌، 6 تبصره‌و 30 بند تصويب‌و به‌شرح‌زير ابلاغ‌نمود

ماده‌1) تبليغات‌شهري‌يا محيطي‌در اين‌دستورالعمل‌عبارت‌از كليه‌تابلوهاي‌تبليغاتي‌اعم‌از ديواري‌، پارچه‌اي‌، فلزي‌، رايانه‌اي‌، متحرك‌و منقوش‌بر وسايل‌نقليه‌است‌كه‌به‌منظور معرفي‌يا تبليغ‌كالا، خدمات‌و هر نوع‌فعاليتي‌كه‌براي‌اطلاع‌رساني‌و اعلان‌عمومي‌در سطح‌شهرها، خيابان‌ها، جاده‌هاي‌شهري‌و بين‌شهري‌، بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، پايانه‌هاي‌مسافربري‌، مترو، ايستگاه‌هاي‌اتوبوس‌، ميادين‌و ساير اماكن‌عمومي‌مورد استفاده‌و بهره‌برداري‌قرار مي‌گيرد.

ماده‌2) تبليغات‌فرهنگي‌، مذهبي‌، ملي‌و نيز تبليغ‌جشنواره‌هاي‌فرهنگي‌و هنري‌كه‌جنبه‌غير انتفاعي‌دارند با تشخيص‌اداره‌كل‌فرهنگ‌و ارشاد اسلامي‌استان‌از شمول‌عوارض‌خارج‌هستند.

ماده‌3) كليه‌سازمان‌ها و كانون‌هاي‌آگهي‌و تبليغاتي‌موظف‌اند علاوه‌بر رعايت‌مقررات‌عمومي‌مندرج‌در مواد 11، 12، 13 و 14 آيين‌ نامه‌تأسيس‌و نظارت‌بر نحوه‌كار و فعاليت‌كانون‌هاي‌آگهي‌و تبليغاتي‌، در تنظيم‌، تهيه‌و اجراي‌برنامه‌هاي‌تبليغاتي‌نكات‌زير را رعايت‌نمايند:

1- تبليغاتي‌كه‌مروج‌فساد و عقايد خرافي‌يا مخالف‌اديان‌رسمي‌كشور باشد ممنوع‌است‌.

2- در آگهي‌يك‌كالا و يا خدمات‌خاص‌نبايد تلويحاً و يا تصريحاً كالا و خدمت‌مشابه‌ديگري‌نفي‌شود.

3- آگهي‌هاي‌تبليغاتي‌نبايد سبب‌رنجش‌اشخاصي‌كه‌از برخي‌معلوليت‌ها و يا بيماري‌رنج‌مي‌برند شود.

4- تبليغ‌كالاها و خدمات‌در مراكز مذهبي‌، علمي‌و آموزشي‌ممنوع‌است‌.

5- تبليغات‌نبايد موجب‌توهين‌به‌اديان‌رسمي‌كشور، آداب‌، رسوم‌، قوميت‌ها، لهجه‌ها و گويش‌هاي‌مختلف‌شود.

6- استفاده‌از صحنه‌هايي‌نظير استعمال‌دخانيات‌و موارد مشابه‌ديگر كه‌مضر به‌سلامت‌انسان‌بوده‌و يا اعتياد آور باشند و به‌نوعي‌خواه‌تصريحاً و يا تلويحاً مصرف‌آنها را ترويج‌نمايد مجاز نيست‌.

7- تبليغاتي‌كه‌مروج‌تخريب‌محيط‌زيست‌انسان‌، جنگل‌ها، مراتع‌و منابع‌طبيعي‌و زيستگاه‌هاي‌طبيعي‌جانوران‌باشد ممنوع‌است‌.

8- تبليغ‌نبايد القاء وحشت‌و خشونت‌كند.

9- در تبليغات‌نمي‌توان‌از نوشته‌ها و تصاويري‌استفاده‌كرد كه‌جانوران‌را در حال‌اذيت‌و آزار نشان‌دهد.

10- در جريان‌موارد تبليغاتي‌بايد كليه‌قوانين‌مربوط‌ به‌حمايت‌از حقوِ مادي‌و معنوي‌مؤلفان‌، مصنفان‌و هنرمندان‌و آيين‌نامه‌هاي‌مربوطه‌رعايت‌شود.

11- هرگونه‌استفاده‌ابزاري‌از زن‌در تبليغات‌ممنوع‌است‌.

12- پوشش‌و آرايش‌شخصيت‌هاي‌مورد استفاده‌در آگهي‌بايد متناسب‌با عرف‌ملي‌و مذهبي‌جامعه‌باشد.

13- آگهي‌ها نبايد تداعي‌كننده‌ترجيح‌بين‌جنس‌مذكر و مؤنث‌باشد.

14- در تبليغات‌استفاده‌از كودكان‌براي‌معرفي‌كالا و خدماتي‌كه‌انتظار مصرف‌كالا و يا بهره‌مندي‌از خدمت‌و يا خريد آن‌توسط‌ايشان‌نمي‌رود ممنوع‌است‌.

15- ترويج‌زبان‌بيگانه‌، غلط‌نويسي‌و غلط‌گويي‌در تبليغات‌مجاز نيست‌.

16- چنانچه‌به‌هنگام‌تنظيم‌آگهي‌هاي‌تبليغاتي‌ضرورت‌استفاده‌از خط‌بيگانه‌وجود داشته‌باشد بايد اندازه‌خط‌زبان‌فارسي‌بزرگتر از خط‌زبان‌بيگانه‌باشد.

17- در صورت‌اقتضاي‌موضوع‌آگهي‌، براي‌استفاده‌از نقشه‌و پرچم‌جمهوري‌اسلامي‌در آگهي‌بايد پرچم‌رسمي‌و نقشه‌كامل‌كشور آورده‌شود.

18- تبليغات‌نبايد توليدات‌داخلي‌را بي‌ارزش‌نشان‌دهد.

19- تبليغ‌كالاها، خدمات‌و مصنوعات‌كشورهاي‌بيگانه‌در صورتي‌مجاز است‌كه‌عرضه‌و فروش‌آن‌در داخل‌كشور ممنوعيت‌قانوني‌نداشته‌باشد.

20- تبليغ‌بر روي‌تأسيسات‌، ديوارها، ابنيه‌و ساختمان‌هاي‌سفارتخانه‌ها و نمايندگي‌هاي‌سياسي‌دول‌خارجي‌ممنوع‌است‌.

21- تبليغ‌بر روي‌تأسيسات‌، ديوارها، ابنيه‌و ساختمان‌هاي‌اشخاص‌حقيقي‌و حقوقي‌، دولتي‌و غير دولتي‌منوط‌به‌كسب‌اجازه‌قبلي‌از صاحبان‌و مسئولان‌آنها مي‌باشد.

22- تبليغ‌كالاها و فرآورده‌هايي‌كه‌طبق‌تبصره‌4 ماده‌6 قانون‌اصلاح‌قوانين‌و مقررات‌مؤسسه‌استاندارد و تحقيقات‌صنعتي‌ايران‌كه‌اجراي‌استاندارد را در مورد آنها اجباري‌اعلام‌كرده‌است‌منوط‌به‌داشتن‌پروانه‌كاربرد علامت‌استاندارد و تحقيقات‌صنعتي‌ايران‌مي‌باشد. كانون‌مكلف‌به‌اخذ گواهي‌لازم‌از سفارش‌دهنده‌مي‌باشد.

23- سفارش‌دهندگان‌و سازندگان‌آگهي‌ها بايد مستندات‌لازم‌، قانع‌كننده‌و قانوني‌براي‌ادعاها و استدلال‌هاي‌موضوع‌آگهي‌ را داشته‌باشند.

24- تبليغ‌فيلم‌هاي‌سينمايي‌، داستاني‌و... نيازمند اخذ مجوز از معاونت‌امور سينمايي‌وزارت‌فرهنگ‌و ارشاد اسلامي‌مي‌باشد.

ماده‌4) مسئوليت‌محتواي‌طرح‌تبليغاتي‌و اجرا آن‌در چهارچوب‌قوانين‌موضوعه‌و مقررات‌جاري‌و دستورالعمل‌هاي‌اجرايي‌تبليغات‌با مدير مسئول‌كانون‌مي‌باشد و ادارات‌كل‌فرهنگ‌و ارشاد اسلامي‌ناظر به‌حسن‌اجراي‌قوانين‌و مقررات‌تبليغاتي‌بوده‌و در صورت‌احراز تخلف‌برابر مقررات‌اعمال‌مجازات‌خواهند كرد.

ماده‌5) كانون‌هاي‌آگهي‌و تبليغاتي‌موظفند نام‌كانون‌آگهي‌و تبليغاتي‌و همچنين‌شماره‌پروانة‌خود را بر روي‌تابلو نصب‌كنند.

ماده‌6) رسيدگي‌به‌تخلفات‌كانون‌ها و مديران‌مسئول‌به‌شرح‌ذيل‌صورت‌خواهد گرفت‌:

الف‌- نوع‌اول‌: اخطار كتبي‌

ب‌- نوع‌دوم‌: احضار و توبيخ‌

ج‌- نوع‌سوم‌: تعليق‌فعاليت‌مؤسسه‌حداكثر تا سه‌ماه‌

د - نوع‌چهارم‌: بركناري‌مدير مسئول‌

ه- نوع‌پنجم‌: تعطيل‌موقت‌مؤسسه‌حداكثر تا شش‌ماه‌

و - نوع‌ششم‌: لغو پروانه‌و تعطيل‌دائم‌

تبصره‌: مجازات‌نوع‌پنجم‌و ششم‌به‌پيشنهاد كميته‌استان‌و تصويب‌كميته‌مركزي‌اعمال‌خواهد شد.

ماده‌7) تكرار تخلف‌و عدم‌توجه‌به‌اخطار، احضار و توبيخ‌موجب‌تعليق‌فعاليت‌مؤسسه‌و نهايتاً لغو پروانه‌فعاليت‌خواهد شد.

تبصره‌يك‌: در مواردي‌كه‌جرم‌عمومي‌صورت‌گرفته‌باشد علاوه‌بر اعمال‌مجازات‌هاي‌مذكور، پرونده‌متخلف‌جهت‌رسيدگي‌به‌محاكم‌قضايي‌ارجاع‌داده‌خواهد شد.

تبصره‌دو: اعمال‌كليه‌مقررات‌بايد در پرونده‌كانون‌درج‌شود.

ماده‌8) اعمال‌مجازاتهاي‌مقرر به‌تشخيص‌كميته‌هاي‌ استاني‌انجام‌خواهد شد لكن‌ذينفع‌مي‌تواند نسبت‌به‌اعمال‌مجازاتهاي‌مذكور به‌كميته‌مركزي‌سازمان‌هاي‌تبليغاتي‌اعتراض‌نمايد.

تبصره‌: در جلسه‌كميته‌تبليغات‌استان‌كه‌موضوع‌آن‌اعمال‌يكي‌از مجازات‌ها در مورد كانون‌آگهي‌و تبليغاتي‌باشد در صورتيكه‌در مركز آن‌استان‌انجمن‌صنفي‌تبليغات‌تشكيل‌شده‌باشد نماينده‌انجمن‌و اگر تشكيل‌نشده‌باشد و آن‌كانون‌عضو انجمن‌صنفي‌شركت‌هاي‌تبليغاتي‌تهران‌باشد نماينده‌آن‌حداكثر ظرف‌دو هفته‌از تاريخ‌ابلاغ‌اداره‌كل‌فرهنگ‌و ارشاد اسلامي‌استان‌با حق‌رأي‌شركت‌خواهد كرد.

ماده‌9) كانون‌هاي‌آگهي‌و تبليغاتي‌مي‌توانند اعتراض‌خود را نسبت‌به‌اعمال‌مجازات‌ها از سوي‌كميته‌سازمان‌هاي‌تبليغاتي‌استان‌حداكثر يك‌ماه‌پس‌از ابلاغ‌به‌اداره‌كل‌تبليغات‌تسليم‌و رسيد دريافت‌نمايند. اداره‌كل‌تبليغات‌موظف‌است‌حداكثر ظرف‌سه‌ماه‌نظر نهايي‌كميته‌مركزي‌سازمان‌هاي‌تبليغاتي‌كشور را پس‌از رسيدگي‌اعلام‌نمايد.

تبصره‌: تصميم‌كميته‌مركزي‌قطعي‌و لازم‌الاجراست‌.

ماده‌10) لغو پروانة‌كانون‌تبليغاتي‌موجب‌اسقاط‌حقوِق دولت‌و اشخاص‌حقيقي‌يا حقوقي‌ديگر نمي‌شود و كانون‌متخلف‌از اين‌ماده‌تحت‌پيگرد قانوني‌قرار خواهد گرفت‌.

ماده‌11) چنانچه‌مدير مسئول‌كانون‌تبليغاتي‌بركنار شود يا پروانه‌كانون‌لغو گردد مجدداً نمي‌تواند تقاضاي‌تأسيس‌كانون‌يا مدير مسئولي‌كانون‌ديگري‌را بكند مگر پس‌از انقضاي‌دو سال‌از تاريخ‌ابطال‌آن‌و با نظر كميته‌مركزي‌سازمان‌هاي‌تبليغاتي‌.

ماده‌12) ادارات‌كل‌فرهنگ‌و ارشاد اسلامي‌استان‌ها موظف‌هستند فرم‌بانكي‌پرداخت‌عوارض‌موضوع‌تبصره‌36 قانون‌بودجه‌سهم‌وزارت‌فرهنگ‌و ارشاد اسلامي‌را براي‌هر مورد اخذ و ضميمه‌پرونده‌نمايند.

تبصره‌: دخل‌و تصرف‌در عوارض‌مأخوذه‌به‌منزله‌دخل‌و تصرف‌در وجوه‌دولتي‌بوده‌و با متخلف‌طبق‌آئين‌نامه‌و اين‌دستورالعمل‌برخورد خواهد شد.

جهت هماهنگي بيشتر در بروزرساني و نگهداري سايت، ترويج آدرس واحد با زيرمجموعه هاي مرتبط با موضوع واحد (تبليغات) آدرس ژورنال تبليغات تغير مي يابد.
سايت جديد با همت دوست پرتلاش و با مهر و صفا سيد يوسف منيري عزيز برپا شده است. همچنان منتظر راهنمائي، همکاري در ارائه مقالات و انتقادات شما هستيم.